Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

«Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2017 στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αργοστόλι, 21 / 4 / 2017
Αρ.πρωτ: οικ. 31392 / 7455
Πληροφορίες :Μηνάς Κλαουδάτος
Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο
Τ.Κ. :28100
Τηλ :2671360546
Fax :2671328462
Email :minas.klaoudatos@pin.gov.gr
Θέμα: «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη
Θερινή περίοδο έτους 2017 στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως
ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων»( ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/94, περί λειτουργίας
καταστημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Β.Δ
748/1966 περί Κυριακής αργίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899 / 76 με τις οποίες ο πρώην Δήμος Αργοστολίου (όπως
ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977 και έχει
χαρακτηριστεί ως τόπος τουριστικός).
5.To αριθμ. πρωτ. οικ. 23135 / 5512 / 6-4-2017 έγγραφό μας προς το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης, & Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη
σύμφωνη γνώμη του.
6.Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 21249 / 5048 / 15.3.2017 έγγραφο μας προς τις
Επαγγελματικές Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.
7.Το αριθμ. πρωτ. 232 / 21-3-2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς -
Ιθάκης.
8.Το από 20.3.2017 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου «Η
Κράνη».
9.Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεται
ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων
που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν
τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές
και τις ημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2017, ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.
2. Εγκρίνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα
διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές
και τις ημέρες αργίας κατά την τουριστική περίοδο έτους 2017 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο : 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της μέχρι τη λήξη της
τουριστικής περιόδου, ήτοι: 29 - 10 - 2016.
Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Κοιν:
1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γεν. Δ/νση Τουριστικής
Πολιτικής & Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής Νομοθετικών Ρυθμίσεων & Μέτρων,
Λ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, Δικαστικό Μέγαρο
3. Δήμο Κεφαλονιάς
4. Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας, Β.Ι.Π.Ε Αργοστόλι
5. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Αργοστολίου
Ενδιαφερόμενοι Φορείς:
1. Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης
2. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κεφαλονιάς
3. Εμπορικός Σύλλογος «Η ΚΡΑΝΗ»
4. Εμποροεπαγγελματικος Σύλλογος Κεφ/νιας –Ιθάκης
Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας-Ιθάκης